• Jak wygląda procedura przeniesinia pozwolenia na budowę?

 • Jak wygląda procedura przeniesinia pozwolenia na budowę?
 • Często dochodzi do sytuacji, w których inwestor kupuje nieruchomość z wydanym pozwoleniem na budowę lub przejmuje trwającą budowę. Wtedy okazuję się, że niezbędne jest przeniesienie pozwolenia na budowę. Dla przeciętnej osoby, która przejmuje budowę domu jednorodzinnego konieczność dopełnienia dodatkowych formalności może okazać się pewnym zaskoczeniem.

  Zgodnie z prawem budowlanym roboty budowlane można rozpocząć i prowadzić jedynie na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Decyzję taką wydaje właściwy dla miejsca inwestycji organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta). Pozwolenie na budowę jest zawsze adresowane do podmiotu, który wnioskował o jego wydanie (inwestora).

  Prowadzenie prac budowlanych przez inną osobę niż wskazana w pozwoleniu na budowę jest traktowane jako samowola budowlana.


  Przeniesienie pozwolenia na budowę to jedynie formalność. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo budowlane organ który wydał pierwotne pozwolenie na budowę ma obowiązek przenieść prawa nadawane przez pozwolenie na podstawie wniosku złożonego przez nowego inwestora. Ważne jest, aby formalności związane z przeniesieniem pozwolenia na budowę dopełnić wraz z pozostałymi procedurami niezbędnymi przy transakcji zakupu nieruchomości, ponieważ wniosek o przeniesienie pozwolenia będzie ważny tylko jeśli obie strony transakcji wyrażą na to zgodę.

  Prawodawca nie określił wzoru wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę, jednak z pewnością powinien on zawierać:


  ◾ miejscowość i datę sporządzenia;
  ◾ oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko dotychczasowego inwestora) wraz ze wskazaniem jego adresu;
  ◾ oznaczenie adresata wniosku (organu, który wydał pozwolenie na budowę);
  ◾ wskazanie podstawy prawnej wniosku (przykładowo o treści: „Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wnoszę o przeniesienie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę”);
  ◾ wskazanie decyzji, która ma zostać przeniesiona (określenie organu, który ją wydał, numeru i daty jej wydania);
  ◾ określenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona;
  ◾ własnoręczny i czytelny podpis wnioskodawcy.

  Co dołączyć do wniosku


  ◾ oświadczenie wnioskodawcy, na rzecz którego pozwolenie na budowę zostało wydane, wyrażające zgodę na przeniesienie tej decyzji na rzecz innego podmiotu;
  ◾ oświadczenie przyszłego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków tej decyzji;
  ◾ oświadczenie przyszłego inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Jeżeli wnioskodawca oraz przyszły inwestor spełnią wszystkie wskazane wyżej warunki, organ administracji architektoniczno-budowlanej ma obowiązek przenieść pozwolenie na budowę. Natomiast w razie stwierdzenia braków w złożonym wniosku organ wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w określonym terminie. Podczas postępowania administracyjnego mającego na celu przeniesienie pozwolenia na budowę organ nie dokonuje ponownej oceny projektu budowlanego.

  Rozpoznanie sprawy ogranicza się tu do zmiany adresata decyzji. Dlatego też stronami w tym postępowaniu są tylko wnioskodawca i podmiot, na rzecz którego decyzja ma zostać przeniesiona. Właściciele sąsiednich nieruchomości nie będą stronami postępowania, nawet gdy mieli ten przywilej w postępowaniu mającym na celu zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę.

  Inwestor nie będący rolnikiem chcący wybudować dom na działce rolnej ( siedliskowej ) teoretycznie nie ma takiej możliwości. Jednak aby zrealizować ten cel można wykorzystać procedurę przeniesienia pozwolenia na budowę. Przyszły inwestor musi zastanowić się kto może budować na działkach o przeznaczeniu siedliskowym. Tak oczywiście rolnik. To on powinien postarać się o pozwolenie a następnie po sprzedaży nieruchomości można przenieść decyzję i dalej legalnie kontynuować prace budowlane.