• „DOM NA ZGLOSZENIE” – zmiany w prawie budowlanym

 • „DOM NA ZGLOSZENIE” – zmiany w prawie budowlanym
 • Prawo budowlane w 2015 roku było nowelizowane kilkukrotnie. Największe zmiany ( od 28 czerwca 2015 ) dotyczyły wymagań dotyczących pozwoleń na budowę. Celem ustawodawcy było uproszczenie i skrócenie czasu załatwiania formalności związanych z procesem budowlanym. Wprowadzona nowelizacja zmienia katalog obiektów, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a mogą być budowane na podstawie zgłoszenia (art. 29 Prawa Budowlanego). Dopisanie do nich jednorodzinnych wolnostojących budynków mieszkalnych powinno ucieszyć mniejszych inwestorów.

  Warto pamiętać, iż taki budynek nie może oddziaływać na działki sąsiednie. Dodatkowo bez pozwolenia na budowę można wybudować budynki wolnostojące o przeznaczeniu rekreacyjnym, do wypoczynku okresowego (z ograniczeniem maksymalnej powierzchni zabudowy do 35 m2 i ilości budynków do 1 na działce o powierzchni 500m2). Bez pozwolenia można również postawić wiatę o powierzchni do 50m2 (maksymalnie 2 szt. na działkę 1000m2) i wykopać szambo bezodpływowe (do 10m3).

  Od końca czerwca pozwolenie nie jest również wymagane przy budowie sieci elektroenergetycznych (o napięciu znamionowym do 1 kV), wodociągowych, cieplnych, telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych. Nie trzeba także przechodzić całej procedury jeżeli planuje się budowę parterowych obiektów gospodarczych (np. garaży, ogrodów zimowych).

  Na uwagę należy zwrócić, iż planując budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie musimy starać się już o warunki przyłączeniowe do sieci zewnętrznych na etapie pozwolenia na budowę. Kiedy inwestor planuje wykonać wentylację mechaniczną lub wewnętrzną instalację gazową projektowany budynek musi zostać złożony w procedurze pozwolenia na budowę.

  Obiekty i roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę i zgłoszenia (wybrane obiekty) :


  Art. 29 ust. 1 - Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

  ◾ altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
  ◾ wiat przystankowych i peronowych;
  ◾ parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
  ◾ miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie
  ◾ gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
  ◾ przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych; - jeśli spełnione są zapisy art. 29a (tj. plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej + dostosowanie do przepisów prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  ◾ obiektów małej architektury; - z wyłączeniem budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych
  ◾ ogrodzeń; - z wyłączeniem budowy ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m

  Art. 29 ust. 2 - Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

  ◾ remoncie obiektów budowlanych; - z wyłączeniem remontu tych obiektów, których budowa wymaga pozwolenia na budowę,
  ◾ dociepleniu budynków o wysokości do 25 m; - zgłoszeniu podlegają tylko docieplenia budynków o wysokości powyżej 12m,
  ◾ montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych;
  ◾ miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie


  Obiekty i roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę lecz wymagające zgłoszenia (bez projektu budowlanego)


  Art. 29 ust. 1 - Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

  ◾ 1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową wramach istniejącej działki siedliskowej:
  a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  b) płyt do składowania obornika,
  c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
  d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
  e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

  ◾ wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
  ◾ wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
  ◾ przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
  ◾ przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;

  Art. 29 ust. 2 - Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

  ◾ remoncie obiektów budowlanych; - zgłoszeniu podlegają remonty tylko tych obiektów, których budowa wymaga pozwolenia na budowę. Remonty innych obiektów nie wymagają zgłoszenia.
  ◾ dociepleniu budynków o wysokości do 25 m; - zgłoszeniu podlegają tylko docieplenia budynków o wysokości powyżej 12m. Docieplanie budynków niższych od 12m nie wymaga zgłoszenia

  Obiekty i roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę lecz wymagające zgłoszenia wraz z projektem budowlanym


  Art. 29 ust. 1 - Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
  ◾ wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

  Art. 29 ust. 2 - Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

  ◾ przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;